การเรียนการสอน ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

กระบวนการเรียนการสอน ห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น  ณ ห้องวิทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561