นวดข้าว ในโครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม นวดข้าว ในโครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งจะนำข้าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ แปลงนา พ่อหลวงอดุลย์  บุญทา เมือวันที่ 14 ธันวาคม 2561