รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภายนอก)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ภายนอก)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภายนอก)