อบรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

สำนักงานยุตธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดกิจกรรมอบรมในโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ตามนโยบายเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนักให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพ และไม่ละเมินสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดและภัยทางอาชญากรรม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561