เรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมประสบการณ์

แผนกปฐมวัย นำนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล 2 ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ของจริงตามหน่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงานตลาด เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการต่างๆ ณ ตลาดป่าบง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561