แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มาแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561