แปลงนาสาธิตการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระบรมราโชวาท

แผนกปฐมวัย นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้ไปเรียนรู้แปลงนาสาธิตการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระบรมราโชวาท “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสัปดาห์หน้า  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561