การอบรมเชิงปฎิบัติการ RSV Thinking School

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ RSV Thinking School  โดยมี ดร.ดุษิต  พรหมชนะ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับครูในระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษา   ณ หอประชุมอินสอน โรงเรียนรังษีวิทยา ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562