การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้พรรคที่ได้รับการคัดเลือก เข้ามาทำหน้าที่เป็นต้วแทนให้กับนักเรียน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ได้รู้จักและเรียนรู้การใช้สิทธิ์ใช้เสียง และความเป็นประชาธิปไตย ต่อไป    ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562