กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีนของแผนการเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีนของแผนการเรียนภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริพระคุณ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562