กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์

ธนาคารโรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์  โดยมี ศจ.สมนึก  ปินตาดวง อนุศาสก มาเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานโดยตัวแทนนักเรียน  ซึ่งมีการมอบขอบรางวัลให้กับครูและนักเรียน  ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิริพัฒน์  เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2562

20