โครงการเผยแพร่ความรู้ ในการไกล่เกลี่ยขอพิพาทสู่ภาคประชาชน

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ ศาลจังหวัดฝาง เนื่องในโอกาสมาจัดการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ ในการไกล่เกลี่ยขอพิพาทสู่ภาคประชาชน  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนเปลายเข้าร่วม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562