ประชุมผู้ปกครองนักเรียน IEP ระดับประถมศึกษา

การประชุมผู้ปกครองปกครองนักเรียน IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยบริษัท True Click Life ได้นำเสนอแนการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร English Genius เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรให้แก่ท่านผู้ปกครอง ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562