มอบรางวัลในการแข่งขันชักคะเย่อ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ระดับ ป.1-3

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับนักเรียน ที่ชนะเลิศในการแข่งขันชักคะเย่อ  กีฬาต้านภัยยาเสพติด  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3   ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562