มอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการและผู้อำนวยการ   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลทั้งการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562