มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสา”

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนรังษีวิทยา เนื่องจากเป็นผู้มีจิตอาสา   โดยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องในวันประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ  ประจำปี 2562 และ ช่วยงานในโครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น  RU FOR FANG อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจัดโดยอำเภอฝาง  โดยมอเกียรติบัตรให้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562