อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการสอนภาษาไทยและคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการสอนภาษาไทยและคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าอบรม ๒๗ คน เรื่องที่อบรม ประกอบด้วย เรื่อง สุขสดใสเขียนภาษาไทยสร้างสรรค์ โดย ครูญาณวดี หน่อคำ เป็นวิทยากร คำประพันธ์สรรวจี วรรณคดีวิถีไทย โดย ครูอริยธัช รพีกาญจน์ และครูอโนทัย วังหมื่น สนานเสนาะสำเนียงบทเพลงจรรโลงใจ ครูอุดมรัตน์ พจน์สุจริต และครูองอาจ เป็งปานันท์ คอมพิวเตอร์ วิทยากร คือ ครูสมฤทธิ์ ต๊ะปัน ครูณัฐกิจ ลาวนันท์ ครูผู้สอนภาษาไทยทั้งแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความผูกพันจากการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสดุดี  โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562