แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน ม.6

สถาบันปัญญาภิวัฒน์  มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เพื่อเป็นแนวทางในการวงแผนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562