ยินดีนักเรียนสอบได้คะแนนได้สูงสุดในแต่ละรายวิชา O – NET

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  มอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   โรงเรียนรังษีวิทยา ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละรายวิชา ในการสอบวัดความรู้ระดับชาติ O – net  ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2562