โครงการค่ายดาราศาสตร์ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการค่ายดาราศาสตร์นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์ อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาดวงดาว และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจและปฎิบัติได้จริง  รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับนักเรีนให้มีความรู้และฝึกฝนการทำข้อสอบโอเนตเนื้อหาดาราศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  นำทีมโดย อ.โชติ  บุญประเสริฐ  จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม มาเป็นวิทยาการให้ความรู้ และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562