โครงการฝึกอบรม การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  หัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562