ออกงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

อ.สนิท  สายรอคำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน   อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ออกงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ในงานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฝาง  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2562