IEP OPEN HOUSE & DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม IEP OPEN HOUSE & DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผป.พงษ์  ตนานนท์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน IEP ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ หลังจากนั้นมีกิจกรรมเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ (Day Camp)  และนิทรรศการผลงานของนักเรียน IEP ในระดับชั้นอนุบาล  บริเวณสนามฟตุบอล  โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562