ค่ายลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การเข้าฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563