ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับอนุบาล

อนุบาล 1          อนุบาล 2           อนุบาล 3

 

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1         ประถมศึกษาปีที่ 2          ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4        ประถมศึกษาปีที่ 5           ประถมศึกษาปีที่ 6

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1        มัธยมศึกษาปีที่ 2             มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปีที่ 4      มัธยมศึกษาปีที่ 5            มัธยมศึกษาปีที่ 6