มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

 

นักเรียนที่จะยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษา สามารถยื่นเอกสารได้ ตามวันเวลา ที่ฝ่ายทะเบียนได้กำหนดไว้ เดือน มีนาคม – เมษายน 2563  (หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 – 19 เมษายน 2563)