รับมอบประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme: LESS)

นางดารา  ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบประกาศนียบัตรจาก นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme: LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563