แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โรงเรียนรังษีวิทยา

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยทางโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ไว้ ดังนี้

  1. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 63 นี้ โรงเรียนจะดำเนินการเปิดช่องทางให้ นร.ได้เข้าศึกษา เรียนรู้สื่อ ใบงานต่างๆ ที่ครูได้จัดทำขึ้น รวมถึงสื่อการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนwww.rsv.ac.th ซึ่งจะมีคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์ของโรงเรียน ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ศึกษาการเข้าใช้งานต่อไป…
  2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในแต่ละวิชา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ระบบ google classroom , สอนผ่านโปรแกรม zoom , ติดต่อทาง Line , facebook ฯลฯ ซึ่ง นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหว ผ่าน www.rsv.ac.th (ช่วงดำเนินการ)
  3. นำรายชื่อนักเรียนเข้าระบบ google for education ของโรงเรียน เพื่อสร้างฐานข้อมูล e-mail ให้กับนักเรียน ได้ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบ google classroom และช่องทางอื่นๆได้ (ช่วงดำเนินการ)
  4. ครูประจำชั้น ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line , facebook ฯลฯ เพื่อประสานกับนักเรียน ผู้ปกครองในการชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน
  5. ระดับประถมศึกษา ครูได้มอบหมาย แบบฝึกหัด ใบงานให้ นักเรียนฝึกทำและพัฒนาตนเอง ในวันรับหนังสือแบบเรียนที่ผ่านมา
  6. ระดับปฐมวัย ครูจัดทำสื่อ ใบงานให้นักเรียน และใช้สื่อการสอนออนไลน์ของ สถาบันวิจัยการเรียนรู้  โดยส่งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line , facebook , เว็บ รร. www.rsv.ac.th , รับแฟ้มแบบฝึกหัดแต่ละสัปดาห์ ฯลฯ

หมายเหตุ :  กรณีที่ผู้ปกครองไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน สามารถเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้  ผ่านทางไลน์กลุ่มห้องเรียน  แล้วให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้หรือทำใบงานแบบฝึกหัดในสมุด  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนรังษีวิทยา