กิจกรรมโรงเรียนรังษีวิทยา

06-04-61 พิธีรดน้ำดำหัวและแสดงความชื่นชมยินดี
10-04-61 พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส
13-04-61 คืนสู่เหย้า เพราะเรารักกัน
26-04-61 นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบคุลากรเกษียณอายุงาน
05-05-61 อบรมสัมมนาบุคลากรตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
11-05-61 รีทรีตบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561