เกี่ยวกับโรงเรียน

ตั้ง โรงเรียนรังษีวิทยา [ RANGSEE VITTAYA SCHOOL ]เลขที่ 262 หมู่ 9 ถนนโชตนา ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์
50110 โทรศัพท์ 053 - 383124 – 7 , 382054 , 451585 โทรสาร 053 – 382352 , 382053 website: http://www.rsv.ac.th

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. )สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เปิดสอน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ( ปฐมวัย ) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้บริหาร
ศาสนาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ
นางทัศนีย์ ลิ่มผดุง ตำแหน่ง ผู้อานวยการ
ปรัชญา
“ การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี : Education for the Better Life ”

คำขวัญ
“ สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ : Health Wisdom Faith Service ”

เอกลักษณ์
“ การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี ” หมายถึง โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ

อัตลักษณ์
“ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ” เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียน มีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และรู้จักให้อภัยผู้อื่นตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ อันเป็นคุณลักษณะที่ดี จนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียน