วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา มุ่งบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครู บุคลากรสถานศึกษา ตลอดจนจัดการศึกษาบนรากฐานความเชื่อของคริสต์ศาสนา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี มีสนุทรียภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข