นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

นโยบายของโรงเรียน

1. เพื่อจัดการศึกษาตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2. เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) และนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

1. เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2. เพื่อให้ปรัชญาชีวิตที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตนทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดีรับใช้สังคมและประเทศชาติ
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา
5. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน
7. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแก่ชุมชน
8. เพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต