ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

“การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดี : Education for the Better Life ”
ซึ่งหมายถึง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรังษีวิทยาแก่ชุมชน โรงเรียนมุ่งที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี ทั้งกาย และจิตใจ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต ที่จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาความคิด ความรู้อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักความเชื่อของศาสนา และยอมอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและกำหนดคำขวัญของโรงเรียน คือ“สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ”