อัตลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี สันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์
การกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ได้ใช้หลักคำสอนของพระเยซูคริสต์เป็นพื้นฐาน คือ “ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียน มีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน ประกอบด้วยมนุษย์ทุกคนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และรู้จักให้อภัยผู้อื่นตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ อันเป็นคุณลักษณะที่ดี จนเกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนดังนั้น นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จะเป็นผู้ที่นำคุณธรรมมาเป็นเครื่องเตือนสติ นำความรัก ความเมตตาของโรงเรียนมาเป็นเครื่องประโลมจิตใจ เพื่อว่านักเรียนจะได้เป็นผู้ที่มีชีวิตที่มีสง่าราศีในสังคม