ระดับชั้นประถมศึกษา

10-02-60 Day Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18-01-60 DayCamp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
14-11-59 กิจกรรมบูรณาการยี่เป็ง
24-08-59 อบรมนายหมู่ลูกเสือ ประจำปี 2559
16-08-59 Dance For MOM
07-07-59 ค่ายเด็กดีมีคุณภาพสู่สังคม
04-07-59 ดูแลตรวจสุขภาพฟัน
29-06-29 กิจกรรมวันสุนทรภู่
15-06-59 เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
09-06-59 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
07-06-59 ตรวจสุขภาพฟัน
25-05-59 การเรียนการสอน วิชาลูกเสือ ห้อง IEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
06-04-59 การเรียนการสอนห้องเรียน IEP ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
16-03-59 พิธีส่งมอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
05-02-59 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
05-02-59 ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24-11-58 กิจกรรมสืบสาณประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558