ธงประจำโรงเรียน


ธงสีน้ำเงิน ( ด้านบน ) สีขาว ( ด้านล่าง )
และมีตราประจำโรงเรียนอยู่ตรงกลางระหว่าง สีน้ำเงิน-ขาว


สีน้ำเงิน หมายถึง ความรัก ความเชื่อ ความศรัทธา และความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า
สีขาว หมายถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต