สมาคมผู้ปกครองและครู
นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา


ครอบครัว
สมรสกับนางรัตนา พงษ์อมรพรหฒ มีบุตร 2 คน
1.ด.ช.ธีร์จุฬา พงษ์อมรพรหม นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 (ห้อง IEP) โรงเรียนรังษีวิทยา
2. ด.ช.ณฐพัชร์ พงษ์อมรพรหม นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนรังษีวิทยา


ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรังษีวิทยา
พ.ศ. 2535 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรีนยุพราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีนยุพราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2542 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2553 จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2545 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 สถาบัณเนติบัณฑิตยสภา


ประวัติการทำงาน
สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งรองอัยการจัดหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง

คติประจำใจ
ความดีเอาชนะทุกสิ่ง