เปิดบริการสระว่ายนน้ำสิโลอัม รังษีฯ 60 ปี

ผู้เข้าชม : 465
โรงเรียนรังษีวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดสอนว่ายน้ำแกนักเรียนของโรงเรียน และให้บริการสระว่ายน้ำแก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ณ สระว่ายน้ำ "สิโลอัม รังษีฯ 60 ปี" เพื่อให้การบริหารจัดการสระว่ายน้ำและการให้บริการสระว่ายน้ำแก่ชุมชน/บุคคลทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประการหลักเกณฑ์การให้บริการสระว่ายน้ำสิโลอัม รังษีฯ 60 ปี สำหรรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปดังนี้

1. วันและเวลาให้บริการ
1.1 เปิดให้บริการตามประกาศ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
1.2 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 19.00 น.
1.3 เปิดให้บริการวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
1.4 หยุดให้บริการวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

2. อัตราค่าบริการ
2.1 บุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกรายเดือน คนละ 600 บาท/เดือน (ไม่ต้องจ่ายค่าลงสระว่ายน้ำ)
2.2 บุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่ ค่าลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 30 บาท/คน
2.3 บุคคลทั่วไป เด็กเล็ก ค่าลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 20 บาท/คน
2.4 บุคลากร/ครู โรงเรียนรังษีวิทยา ค่าลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 20 บาท/คน
2.5 นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา อนุบาล - ม.3 ค่าลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 10 บาท/คน
2.6 นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ม.4 - ม.6 ค่าลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 20 บาท/คน

3. อัตราค่าเช่าอุปกรณ์ว่ายน้ำ
3.1 ชุดว่ายน้ำ ชุดละ 10 บาทต่อครั้ง
3.2 โฟมว่ายน้ำ อันละ 10 บาทต่อครั้ง
3.3 หมวก ใบละ 5 บาทต่อครั้ง
3.4 แว่นตา อันละ 50 บาทต่อครั้ง

4. ลู่ว่ายน้ำสระว่ายน้ำใหญ่
4.1 จัดบริการลู่ว่ายน้ำสระว่ายน้ำใหญ่ สำหรับบุคคลทั่วไปและสอนพิเศษ จำนวน 4 ลู่ (ลู่ที่ 3, 4, 5, 6 )
4.2 จัดบริการลู่ว่ายน้ำสระว่ายน้ำใหญ่ สำหรับนักกีฬา จำนวน 2 ลู่ ( ลู่ที่ 1 , 2 )

5. ข้อปฎิบัติในการใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียน
บุคคลทั่วไปและนักเรียนที่ใช้สระว่ายน้ำ จะต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติในการใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียน
5.1 แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง หรือ ซื้อคูปอง ก่อนเข้าสระว่ายน้ำ
5.2 สวมชุดว่ยน้ำที่สะอาด สุภาพ สวมหมวกว่ายน้ำ (ผู้หญิง) และชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำ
5.3 ผู้ว่ายน้ำไม่เป็น ไม่อนุญาตให้ลงสระใหญ่ เว้นแต่มีผู้ควบคุมดูแล
5.4 ไม่สวมรองเท้าในบริเวณสระว่ายน้ำ
5.5 ไม่วิ่งเล่นในบริเวณสระว่ายน้ำ เพราะอาจเกิดอันตราย
5.6 ไม่สูบบุหรี่ หรือ นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ
5.7 สระว่ายน้ำไม่รับผิดชอบกรณี เงิน หรือทรัพย์สินมีค่าสูญหาย
5.8 ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำ เช่น ไม่ปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย สั่งน้ำมูก ลงในสระว่ายน้ำ และใช้ครีมทาผิวทุ่กชนิด
5.9 โรงเรียนไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาสอนว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของโรงเรียน เนื่องจากมีครูฝึกสอนประจำสระว่ายน้ำอยู่แล้ว
5.10 ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ
5.11 ต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำโดยเคร่งครัด

6. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกต่างๆ
โรงเรียนรังษีวิทยา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการสระว่ายน้ำตลอดเวลาการให้บริการไม่น้อยกว่า 2 คน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตารางเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชัั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > โหลดที่นี่