แจ้งวัดหยุดชดเชยของทางราชการ

ผู้เข้าชม : 229
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔) ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจำปีตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้น ไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน
ดังนั้น กรณีวัอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงหยุดชดเชยในวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ได้ ๑ วันเท่านั้น

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง