ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10

โรงเรียนรังษีวิทยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 10 ได้เข้ามาประเมินนักเรียนในโครงการ “ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน” โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง มาเป็นประธานในพิธี โดยทีมจากโรงเรียนรังษีวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ทีม จากทั้งหมดทั่วประเทศ 155 ทีม โดยทำการคัดเลือกที่สำนักงานกระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนทีมขบวนการ 5 สีท้าหมอกควัน ทั้ง 10 คน ประกอบด้วย
1. นายศุภกานต์ ภูดวงดาษ
2. นายโภคิน มานะอุดมสิน
3. นางสาวมนัสนันท์ กวงไหม
4. นางสาวสุดารัตน์ โสภา
5.นางสาวพลินี จำปา
6.นางสาวนิธิพร แก้วคำอ้าย
7.นางสาวชลิดา อินทร์จันทร์
8.นางสาวสุพิชญา สุคำ
9.นางสาวศิรินทิพย์ วิลูน
10. นางสาวกัญญาณัฐ นิติกร
และครูที่ปรึกษา 1 คน คือ ครูนวรัตน์ สารภี  ได้ดำเนินการกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน โดยมีรูปแบบดังนี้
241.ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับทางโรงเรียนรังษีวิทยา
2.ติดต่อประสานงานกับนายอำเภอฝาง และชมรมกำนัน ผู้ใหญบ้าน
3.ติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลเวียง ตำบลแม่ข่า โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ซึ่งได้ร่วมความร่วมมืออย่างดี สถานที่ติดตั้งไวนิลและธง เพื่อแสดงระดับสภาพอากาศในแต่ละวัน มีทั้งหมด 5 จุด สำคัญ คือ 1. หน้าเทศบาลเวียงบาล 2. สี่แยกขัวเจ๊ทา 3. หน้าโรงเรียนรังษีวิทยา 4. หน้าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 5. สามแยกปากทางอ่างขาง
4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความหมายของธง 5 สี และบอกสถานที่ติดตั้งธง แก่นักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา