ครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการสร้างสื่อ ICT

ครูระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการอบรมการสร้างสื่อ ICT โดยทีมวิทยากร คุณครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ทั้งระดับประถมและมัธยม ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561