นักเรียนทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบ O-NET

โรงเรียนรังษีวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ หรือ การสอบ O-NET

นายพีรวิชญ์            พรจิโรภาส             วิชา คณิตศาสตร์    97.50      คะแนน
วิชา วิทยาศาสตร์    76.70      คะแนน
น.ส.วชิราภรณ์        ไชยา                     วิชา คณิตศาสตร์    97.50      คะแนน
น.ส.พิมพ์ชนก         ก้อนสมบัติ              วิชา ภาษาไทย      91.50      คะแนน
นายสหัสวรรษ         บุญสงค์                 วิชา ภาษาอังกฤษ   76.25     คะแนน
น.ส.ภูริชญา            ศุภวนานุสรณ์          วิชา สังคมศึกษา     61.00     คะแนน