ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนรังษีวิทยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนรังษีวิทยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสดุดี หอประชุมอินสอนฮอลล์ วันที่ 11 กันยายน 2561