วันเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.สมาน ไชยสถาย ผุ้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย อ.ผดุง เงินสร้อย ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแข่งขั้นให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลายกิจกรรม ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561