สัมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการทุจริต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี โดยครูณัฐภัทร ใจหมั้นได้นำนักเรียน 3 คนเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการทุจริต ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี ซึ่งได้มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อชี้แนะแนวทางการส่งผลลงานในรอบที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการส่งผลงานภายในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561