อบรม Thinking School โรงเรียนสอนคิด

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดอบรม ” ครูสอนคิด ” ด้วยเครื่องมือการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ของ King’s School ประเทศนิวซีแลนด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแทนเจอรีน อำเภอฝาง  โดยวิทยากร  ดร.ศราวุธ  สุตะวงค์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสอนคิด จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย