แข่งขันจัดโตกอาหารเพื่อสุขภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

สาระวิทยาศาสตร์ โดยครูศิริพร เจริญวัฒนา นำนักเรียนจำนวน 2 ทีมได้แก่
ทีมที่ 1 นางสาวศุภสุดา ธาดา นางสาวกัญญาพัชร ดวงใจ นางสาวณัฐทารียา นันตา นางสาวฐิตาพัชณ์ วัฒนเดชา
ทีมที่ 2 นายธราธร อินทนนท์ นายอภิรักษ์ สุภาคำ นางสาวณัฏฐิยา แดงเมา นางสาวมาลินี นิยม
เข้าร่วมแข่งขันจัดโตกอาหารเพื่อสุขภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ทั้ง 2 ทีมได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน