โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการอบรมทักษะชีวิต

ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยมีทีมงานจากพันธกิจเอดส์ สภาคริสตจักรในประเทศไท มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561