การอบรมเทคนิคการอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา กิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระภาษาไทย โดย ครูอุดมรัตน์ พจน์สุจริต และ ครูอโนทัย วังหมื่น นำนักเรียนร่วมกิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กิจกรรม ประกอบด้วย
การอบรมเทคนิคการอ่านทำนองเสนาะและขับเสภาครูและนักเรียนทุกคน

การประชันกลอนสด ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปธีโกณิษช์ สำราญ ม.6/4
นางสาวปุณยานุช ประพาพันธ์ ม.6/2
นางสาววันทนีย์ ศรีสุข ม.6/1
ผลการประชัน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

การประกวด “ขับขานวจีทำนองเสนาะ”
นางสาวชุติมา ยาใจ ม.3/5
ผลการประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

การตอบปัญหาภาษาไทย
เด็กชายตรัยรักษ์ กรัณย์สุกสี ม.3/1
เด็กหญิงภัสรลักษณ์ อินทนาศักดิ์ ม.3/1
ผลการประกวด ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม