นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษานอกห้องเรียน

สาระวิทยาศาสตร์ พานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ห้อง 1และ2 ซึ่งเป็นห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562